AĞRI TUTAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇEMİZ TUTAK MEHMET ŞÜKRÜ BALCI ANADOLU LİSESİ KANTİN İHALESİ DUYURUSU.

        
İLÇEMİZ TUTAK MEHMET ŞÜKRÜ BALCI ANADOLU LİSESİ KANTİN İHALESİ DUYURUSU.

        8 Aralık 2021 Çarşamba günü  saat 10:30'da Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Odasında okul kantin ihalesi yapılacaktır. 

 

İŞLETME HAKKI VERİLEN KANTİNE AİT İŞLETME HAKKI ŞARTNAMESİ

 

          İşletme hakkı verilen yer,

Ağrı Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi 325 ada 4 parsel 10.000 m2  yüzölçümlü ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmaz mal üzerinde Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi yaklaşık 50 m2'lik kapalı alan kantinin işletme hakkının verilmesi (kiralama) şartnamenin konusunu oluşturmaktadır.

 

S.NO

OKUL ADI

İHALE EDİLECEK YER

AYLIK-YILLIK KİRA BEDELİ (BRÜT)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

MEHMET ŞÜKRÜ BALCI ANADOLU LİSESİ

KANTİN

AYLIK: 750,00 TL

YILLIK:4.500,00 TL

135,00 TL

 

İhale Usülü : Kantin İhalesi; M.E.B. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 17.Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı  Devlet Kanunu'nun 51. Maddenin 1. Fıkrasının g bendi gereğince yapılacaktır.

 

İhalenin Yapılacağı Adres :Karayazı Yolu Üzeri Yeni Mah. 433. Sokak No 18 04700 Tutak/Ağrı 

İhalenin Yapılacağı Yer    : Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Odası

İhale Tarihi                      : 08 Aralık 2021 Çarşamba 

İhale Saati                       : 10:30

Öğrenci Sayısı                  : 655

İhale Doküman Bedeli      : 50,00 TL(Elli Türk Lirası)

I

GENEL ŞARTLAR

         Madde 1 - Kira süresi: Sözleşmenin süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa en fazla 5 yıl süreyle uzatılabilir.

          Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (öğrenci azalması, çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir.

          Madde 2 ? Muhammen bedeli 750,00 TL(Yediyüzelli Türk Lirası).

          Madde 3 - Kesin teminatı bir yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nisbet % 6 (yüzde altı) tutarıdır.

      Madde 4? İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

c)İkametgâh belgesi

d)Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (%3) (1 suret)

e) Ağrı il sınırları içerisinde kantin işletmediğine dair taahhütname

f)Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; Katılımcıların hiçbirisinde bu belge bulunmaması durumunda, iş yeri açma, kalfalık ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olanlar ihaleye katılabileceklerdir.(İstenilen belgeler Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş olması gerekmektedir.)

g)Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname.

h)İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

ı)İhalelerden yasaklanma kararı bulunmadığına dair belge.

i)İhale dökümanının satın alındığına dair belge.

Madde 5-Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir.

          Madde 6 - İşletme hakkı verilecek yer, kantinin bulunduğu daire ve işletme hakkını kiraya veren Okul-Aile Birliğince mahallinde tanzim edilecek tutanakla teslim edilir. Tutanakta teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, musluk, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı, işletme hakkı verilecek taşınmaz mal içerisinde malzemede (ocak, masa, sandalye vb.) bulunuyorsa bunlar da çeşitleri ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilir. Teslim tutanağı, yukarıda adı geçen daire yetkilileri ile işletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs tarafından imzalanır. İşletme hakkı müddeti, işletme hakkına konu yerin yukarıda açıklanan şekilde bu yeri işletecek kuruluş veya şahsa mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

          Madde 7 - İşletme hakkı sona erdiğinde, işletme hakkı verilen yer, işletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs tarafından kantinin bulunduğu daire ve işletme hakkını kiraya veren Okul-Aile Birliği  yetkililerine bir tutanak ile teslim edilir. Bu tutanakta işletme hakkı verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahsın tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen malzemenin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme işletme hakkı sahibi tarafından aynen temin edilir veya bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer saymanlığına çeşitli gelir olarak yatırılır.

          Madde 8 - İşletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs, temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur; sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır; gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarım yapar; tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi, nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı hazineye öder.

          Madde 9 - İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında devlet güvenliği, örf, adet ve genel ahlâki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap, broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır.

          Madde 10 - İşletme hakkı verilen yerde düşük dereceli olsa da bira dahil alkollü içkiler bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.

          Madde 11 - İşletme hakkı verilen kuruluş ve şahıs bu hakkı devredemez, ortak alamaz, işletme hakkı verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz, işçi çalıştırabilmesi kantinin bulunduğu daire amirinin yazılı muvafakatine bağlıdır. Bu durumda çalıştıracağı işçilerin isim ve adreslerini söz konusu idareye yazılı olarak bildirir.

          Madde 12 - İdarece tahliyesine lüzum görülen hallerde tebligatı müteakip 15 gün içinde tahliye edilir.

          Madde 13 - İlk yıl işletme hakkı bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar işletme hakkı bedelleri ise, bir önceki yıl işletme hakkı bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

          İşletme hakkı bedelleri peşin ödenebileceği gibi 6 (altı) ayda  taksitle de ödenebilir. İşletilen yerde kullanılacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma sayaçlarının teknik bakımdan genel tesisattan ayrılmasının mümkün olmaması ve bu giderlerin İdarece karşılanması halinde, bu giderler karşılığı olarak defterdarlık veya malmüdürlüklerince tespit edilecek bedel, okul aile birliklerine ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

          Madde 14 - İdarece bir fiyat tarifesinin önerilmesi halinde önerilen bu fiyat tarifesine uygun satış yapılır.

          Madde 15 - Kiracı sözleşmenin devamı süresince, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

          Madde 16 - İşletme hakkı verilen yere, Bakanlığımızca yada kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden ve idareden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

          Madde 17 - Kiracının kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi veya taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde kira sözleşmesi 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın feshedilecek, kesin teminatı irad kaydedilecek ve son bir yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilecektir.

          Madde 18 - İşletme hakkı süresi sona erdiği halde işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahıs tarafından işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin %1'i oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.

          Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

          Madde 19 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii  Ağrı Tutak icra daireleri ve mahkemelerdir.

 

II

ÖZEL ŞARTLAR

 

                                                                                              

Madde 20 ? Yüklenici sözleşme yapmadığı veya vazgeçtiği takdirde, geçici teminatı irat kaydedilerek 2. sıradaki yüklenici ile sözleşme imzalanır. 2. sıradaki kişinin de imzalamaması veya  vazgeçmesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilmiş sayılır ve yeniden ihale yapılır.

Madde 21 ? İhaleyi alan 1. sıradaki kişi ihale tarihini takip eden ilk 3 iş günü içinde; ikinci sıradaki kişi ise 1. sıradaki kişinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, süresinin bitimini takip eden 3 iş günü içinde sözleşme imzalamaya davet yazısı beklemeden Okul Müdürlüğüne gelerek sözleşmeyi imzalayacaktır.

             Madde 22 ? Yüklenici ihale tarihini takip eden 3 iş günü içinde Arz Bedelini, Kesin Teminatı, İlk ayın Kirasını ilgili Okul-Aile Birliğinden alacağı hesaplara yatıracak olup, anılan bedelleri yatırmadan işe başlamayacaktır.

            Madde 22 ? Kantin ihalesini alan yüklenici idarenin belirleyeceği alanı pvc malzemeden üretilmiş bölümlerle ayırarak kantin duvarlarını ve vitrinini hazırlayacaktır. Yüklenici tarafından kantin olarak belirlenen alana içme suyu hattı ve su tahliyesi için gider hattı çekilecektir. Bu imalatlar için oluşacak gider yüklenici tarafından karşılanacak, yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

 

         

 

Karşıyaka Mah. Tutak Van Yolu Üzeri İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı 04700 Tutak/Ağrı - 0472 411 25 85

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.